در حال بارگذاری ...
 • با نگاه به نشست های نمایشنامه خوانی درهمدان

  خوانشِ افق های روشن

  در این سالها بعضاً حتی متونی که پیش تر اجرای صحنه ای آن ها اتفاق افتاده است هم در زمره ی جریان نمایش نامه خوانی قرار می گیرند که قطعا چیز جدیدی برای معرفی به مخاطب عمومی تئاتر ندارد یا از شیوه ی متمایل به اجرا خوانی بهره می بریم و از موسیقی و حتی اکسسوارصحنه مدد می گیریم که عنوان اجرای متن در دست مرسوم است

  به گزارش تئاتر همدان، یکی از اقدامات خوب انجمن هنرهای نمایشی استان همدان تأکید بر استمرار نشست های نمایش نامه خوانی است که از سوی هنرمندان شهر همدان مورد استقبال قرار گرفته است.

  نمایش نامه خوانی Dramatic Reading  است و از آن جایی که نمایش نامه ریختاری  و مکتوب و پویشی پدیدارشناسی استقرار می گیرد و تا مادامی که به اجرا در نیاید تمام پتانسیلش آزاد نخواهد شد و بعد از شکل گیری جریان دراماتورژی نمایش نامه خوانی به منظور آشنایی ژرف تر کارگردان به بینامتنی و ریتم و تمپ نوشتار اجرا می شده است تا در صورت تایید کارگردان به عنوان خروجی گروه قرار بگیرد و امروزه مهم ترین هدف  نمایش نامه خوانی آشنایی مخاطب با متونی که ساختارمند و اورژینال هستند معرفی شوند .در این سالها بعضاً حتی متونی که پیش تر اجرای صحنه ای آن ها اتفاق افتاده است هم در زمره ی جریان نمایش نامه خوانی قرار می گیرند که قطعا چیز جدیدی برای معرفی به مخاطب عمومی تئاتر ندارد یا از شیوه ی متمایل به اجرا خوانی بهره می بریم و از موسیقی و حتی اکسسوارصحنه مدد می گیریم که عنوان اجرای متن در دست مرسوم است

  برای  کارگردانی نمایش نامه خوانی  درک متن ، تحلیل درست وارائه آن از طریق بیان صحیح ، استفاده به جا از مکث و سکوت ، گفتار آهنگین جذاب ، صدای دل نشین و..انجام می شود

  در روند تولید نمایش،مانند هر پدیده ی  دیگرهنری، شیوه های مختلف نمایش نامه خوانی نیز وجود دارد. آن چه در این میان مهم است توجه به جریان شناسی و بررسی چالش های پیش روی این نشست در همدان است که هدف مند به معرفی بافت زنده هر اثر نمایشی بپردازد تا این که صرفا برای دیده شدن و دورهم نشستن اجرا شود.

  باید از نظر دور نداشت که دستور صحنه در نمایش نامه خوانی ها موجودی بی جان است که صرفا خطوط کلی حرکتی صحنه و فضا را ترسیم می کند نمایش نامه هایی که طراحی صحنه ی پیچیده و غیر قابل تجسم آنی و شنیداری ندارند مناسب خوانش نیستند.حتی فارس ها و نمایش نامه های طنز موقعیت، شخصیت و بدنی مناسب خوانش نسیتند که بعضا در بین نمایش نامه خوانی های همدان دیده می شود.چرا که هدف توجه به بافت ادبی و دیالوگ ها و... ویژگی های ناب شنیداری هستند تا این که بازیگران را صرفا بدون خطوط حرکتی ( میزانسن) نشسته یک جا ببینیم اما تمام حرکت ها بدون درنظر گرفتن پرسپکتیو صدایی اجرا شود

  یکی از پاشنه های آشیل نشست های نمایش نامه خوانی در همدان دخیل دادن دستور صحنه خوان در روند اجراییست و عکس العمل های بازیگران را پاسخ می دهد . نباید یادمان برود که هدف نمایش نامه خوانی معرفی یک اثر مکتوب برای تبدیل به اثری شنیداری و دیداری زنده متناسب با امکانات گروه نمایشی است نه خلق یک اثر هنری که خوانشش با اجرا زمین تا آسمان با هم فرق داشته باشد

  توجه به نمایش نامه و خوانش دست جمعی اتفاق مبارک این روزهاست که می تواند به معرفی استعدادهای نوشتاری و خوانشی منجر شود و باید به مدیریت اجرایی تئاتر استان خدا قوت گفت
  نظرات کاربران