از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقدی بر نمایش« گمگشته»

تنهایی در تاریکی
نقدی بر نمایش« گمگشته»

تنهایی در تاریکی

نمایش« گمگشته» تجربه خوبی بر صحنه تئاتر همدان بود که با اندکی دقت در طراحی نور و تغییر روایت به اجرایی دلچسب و در خور تبدیل می شود و جا دارد به کل گروه یک خدا قوت ...

نقدی بر «نمایش روبان های مشکی را از گوشه ی قاب ها بردار»

روبان های مشکی را از گوشه ی صحنه برداریم
نقدی بر «نمایش روبان های مشکی را از گوشه ی قاب ها بردار»

روبان های مشکی را از گوشه ی صحنه برداریم

روبان های مشکی را از گوشه ی قاب ها بردارد نوعی خود تنها انگاری (Solipsism) نویسنده است که عینیت منحصربه‌ فرد را در وجود شخصیت تداعی می کند٬ .خود تنها انگاری فلسفه ایست مبنی ...

اندیشیدن به انسان در یک قاب بدون روبان مشکی

اندیشیدن به انسان در یک قاب بدون روبان مشکی

«روبان های مشکی را از گوشه ی قاب عکس ها بردار» نه به دست ِ یک نمایشنامه نویس ِ کارآزموده که به رمز و رموز کشش ِ تماشاچی آشناست ، بلکه به دست ِ شاعری نگاشته شده که بیش از ...